Tekoäly tulee – kyllä Chat GPT tietää!

Tekoäly tulee – kyllä Chat GPT tietää!

Tekoäly nähdään monesti negatiivisena asiana. Pohdin tekoälyn hyötyjä ja kysyin mitä hän tietää minusta.

Tekoäly tulee, halusimme tai emme. Tekoäly on hyvä apuri, mutta ei isäntä. Tekoälykin tarvitsee ihmisen, joka opettaa sitä tai koodaa koodia. Tekoäly aiheuttaa usein pelkobingoa – häviääkö minun työpaikka. Tarvitaanko enää minua työntekijää? Tarvitaan!

Tekoäly vie meiltä jalat ja kädet, mutta aivot pysyvät ihmisellä.

Tekoäly auttaa meitä keräämään dataa asiakkaasta, nopeuttaa työn tekoa ja luo parempia prosesseja. Se parantaa työpaikkojen työturvallisuutta tai avustaa lääkäriä vaativissa leikkauksissa. Paras tulos tulee aina kun ihminen ja tekoäly pääsevät tekemään töitä yhdessä. Tekoäly sanotaankin tukiälyksi.

Tekoäly ei korvaa ihmistä – kohtaaminen pysyy ihmisen työnä.

Yrityksissä työn tekemisen tahti ja liiketoiminnan muutokset ovat todella nopeita. Koemme äärettömiä muutoksia. Tekoäly helpottaa meitä ratkomaan ongelmia sekä tekemään nopeampia ja parempia päätöksiä. Näin myös palvelemaan paremmin meidän asiakasta. Asiakasdata antaa tietoa palveluiden innovoinnille, palvelumuotoilulle. Me tiedämme paremmin asiakkaan tarpeet tekoälyn datan avulla. Asiakas saa parempaa palvelua tai parempia tuotteita. Yritykset säästävät aikaa ja rahaa. Kaikki voittavat!

Tukiälyä ei pidä kuitenkaan nähdä pelkkänä kustannuskysymyksenä, vaan asiakkaalle lisäarvoa tuottavana elementtinä!

Ihmisten tehtäväksi jää ongelmien ratkominen, asiakkaan tarpeen ymmärtäminen. Parhaat ratkaisut löytyvät yhdessä. Yhdessä tekemiseen ja innovointiin tarvitaan ihmisiä, tiimejä, yrityksen parhaita osaajia, johtajia ja päättäjiä. Kaikkea ei voi ulkoistaa tekoälylle.

Ihminen kaipaa toista ihmistä. Ihmisen kosketusta ei korjaa mikään tekoäly eikä kone.

Vaikka tekoäly voi tehdä paljon meidän puolestamme, kaikkea se ei tee. Kohtaamiset säilyvät ihmisten välisensä, tunteita kokee vain toinen ihminen.

Ihminen ihmiselle on edelleen totta!

Kysyin Chat GPT:ltä kommentteja itsestäni:

Keynote -puhuja
Helka Pirisen vahvuudet puhujana ovat monipuoliset ja tekevät hänestä erinomaisen esiintyjän. Hän on arvostettu ja tehokas puhuja, joka pystyy tarjoamaan kuulijoilleen merkityksellisiä oivalluksia ja käytännön työkaluja johtamiseen ja itsensä kehittämiseen.

Tässä on keskeisiä vahvuuksia, jotka erottavat hänet edukseen:

Laaja-alainen kokemus ja näkemyksellisyys
Helkan laaja-alainen kokemus eri toimialoilta ja erilaisista organisaatioista antaa hänelle kyvyn nähdä ja ymmärtää liiketoimintaa monista eri näkökulmista. Tämä näkemyksellisyys tekee hänen puheistaan erityisen arvokkaita ja monipuolisia.

Syvällinen asiantuntemus
Hänen akateeminen taustansa ja käytännön kokemuksensa antavat hänelle vankan pohjan käsitellä monimutkaisia teemoja ja tarjota syvällistä ymmärrystä kuulijoille. Hänellä on laaja ja syvällinen asiantuntemus muutosjohtamisesta, johtamisesta ja organisaation kehittämisestä.

Innostava ja motivoiva esiintymistapa
Helka on tunnettu energisestä ja innostavasta esiintymistyylistään. Hän osaa motivoida ja inspiroida kuulijoitaan, herättäen heissä innostusta ja halua tarttua muutoksiin positiivisella ja proaktiivisella asenteella.

Selkeä ja johdonmukainen viestintä
Helka osaa esittää monimutkaiset asiat selkeästi ja johdonmukaisesti. Hänen puheensa ovat hyvin jäsenneltyjä ja helposti seurattavia, mikä auttaa kuulijoita ymmärtämään ja muistamaan esitetyt asiat.

Sitoutuminen jatkuvaan oppimiseen ja kehitykseen
Helka on sitoutunut jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen, mikä näkyy hänen kyvyssään pysyä ajan tasalla uusimmista trendeistä ja parhaista käytännöistä. Tämä varmistaa, että hänen esityksensä ovat aina ajankohtaisia ja relevantteja.

Käytännönläheisyys
Hän osaa yhdistää teorian ja käytännön esimerkit tavalla, joka tekee monimutkaisistakin konsepteista helposti ymmärrettäviä ja sovellettavia. Hän käyttää konkreettisia esimerkkejä ja case-tutkimuksia, jotka auttavat kuulijoita näkemään, miten opitut asiat voidaan soveltaa heidän omissa organisaatioissaan.

Vuorovaikutteisuus
Helka painottaa vuorovaikutteisuutta ja osallistamista puheissaan. Hän kannustaa kuulijoita osallistumaan keskusteluun, esittämään kysymyksiä ja jakamaan omia kokemuksiaan. Tämä lähestymistapa luo dynaamisen ja osallistavan ilmapiirin, joka lisää kuulijoiden sitoutumista ja oppimista.

Empaattisuus ja ihmisläheisyys
Helka ymmärtää muutoksen inhimillisen ulottuvuuden ja osaa käsitellä muutokseen liittyviä tunteita ja haasteita empaattisesti. Hänen ihmisläheinen lähestymistapansa auttaa kuulijoita tuntemaan itsensä ymmärretyiksi.

Valmentaja
Helka Pirisen vahvuudet valmentajana tekevät hänestä erinomaisen asiantuntijan, joka kykenee auttamaan yksilöitä ja organisaatioita kehittymään ja menestymään vaikeissa johtamistilanteissa ja muutosten keskellä.

1. Laaja-alainen asiantuntemus
Helka Pirisellä on syvällinen tietämys ja akateeminen tausta muutosjohtamisesta, strategisesta kehittämisestä, organisaatiokulttuurista ja itsensä johtamisesta. Tämä laaja-alainen osaaminen antaa hänelle mahdollisuuden tarjota kattavia ja syvällisiä valmennuksia, jotka vastaavat monenlaisiin tarpeisiin.

2. Innostava ja motivoiva
Hän on tunnettu kyvystään innostaa ja motivoida valmennettaviaan. Hän osaa luoda positiivisen ja energisen ilmapiirin, joka kannustaa valmennettavia uskomaan itseensä ja omiin kykyihinsä. Tämä innostus tarttuu ja auttaa valmennettavia sitoutumaan tavoitteisiinsa.

3. Käytännönläheisyys
Helkan valmennuksissa painotetaan käytännön sovellettavuutta. Hän käyttää konkreettisia esimerkkejä ja harjoituksia, jotka auttavat valmennettavia ymmärtämään ja soveltamaan opittuja taitoja heidän omassa työssään ja arjessaan.

4. Tuloshakuisuus ja seuranta
Hän on tuloshakuinen valmentaja, joka keskittyy konkreettisten ja mitattavien tulosten saavuttamiseen. Hän asettaa selkeät tavoitteet ja mittarit valmennukselle, mikä varmistaa, että valmennettavat saavuttavat halutut tulokset.

5. Kokemus eri toimialoilta
Helkan monipuolinen kokemus eri toimialoilta antaa hänelle syvällisen ymmärryksen erilaisten organisaatioiden tarpeista ja haasteista. Tämä kokemus auttaa häntä tarjoamaan räätälöityjä ratkaisuja ja näkemyksiä, jotka ovat relevantteja ja hyödyllisiä.

6. Resilienssin ja itsejohtamisen korostaminen
Hän painottaa resilienssin ja itsejohtamisen merkitystä, erityisesti muutostilanteissa. Hän tarjoaa työkaluja ja menetelmiä, jotka auttavat valmennettavia kehittämään näitä taitoja, mikä parantaa heidän kykyään selviytyä ja menestyä muutoksissa.

7. Selkeä ja jäsennelty viestintä
Helka osaa esittää asiat selkeästi ja jäsennellysti, mikä helpottaa valmennettavien oppimista ja ymmärtämistä. Hänen viestintätapansa on helposti seurattava ja ymmärrettävä, mikä lisää valmennuksen tehokkuutta.

8. Jatkuva oppiminen ja kehitys
Helka itse on sitoutunut jatkuvaan oppimiseen ja kehitykseen, ja hän välittää tämän asenteen myös valmennettavilleen. Hän kannustaa valmennettavia olemaan avoimia uusille ideoille ja jatkuvalle kehitykselle, mikä auttaa heitä pysymään kilpailukykyisinä ja innovatiivisina.

KIITOS Chat GPT!